วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บรรณานุกรม

การประยุกต์ใช้งานกราฟิก.”  [ ออนไลน์ ].  เข้าถึงได้จาก http://www.thaigoodview.com/node/19303#p4, 2554.
กราฟิกคอมพิวเตอร์.”  [ ออนไลน์ ].  เข้าถึงได้จาก http://web1.myfri3nd.com/blog/2008/10/23/entry-4,  
                     2554.
ความสำคัญของกราฟิก. ”  [ ออนไลน์ ].  เข้าถึงได้จาก  http://www.thaigoodview.com/node/19303, 2554.
ความหมายของกราฟิก.”  [ ออนไลน์ ].  เข้าถึงได้จาก http://intreelek2.blogspot.com/2007/09/     
               blog-post_1543.html, 2554.
ชนิดและรูปแบบไฟล์กราฟิก.”  [ ออนไลน์ ].  เข้าถึงได้จาก http://www.illustratorwbi.com/webpage/u1-4-         
                      2.html, 2554.
บทบาทของกราฟิกในปัจจุบัน.”  [ ออนไลน์ ].  เข้าถึงได้จาก http://www.rayongwit.ac.th/graphic
                    web/page/unit1-2.html, 2554.
 “ ประเภทของภาพกราฟิก.”  [ ออนไลน์ ].  เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.
                     php?id=332061, 2554.
ประวัติความเป็นมาของกราฟิก.”  [ ออนไลน์ ].  เข้าถึงได้จาก http://www.learners.in.th/blogs/posts/95290,  
                     2554.
สีและแสงที่ใช้ในงานกราฟิก.”  [ ออนไลน์ ].  เข้าถึงได้จาก http://krumaew.wordpress.com, 2554.
หลักการทำงานและการแสดงผลของภาพกราฟิก.”  [ ออนไลน์ ].  เข้าถึงได้จาก 
               http://lvcl.lampangvc.ac.th/KM/external_links.php?links=5, 2554.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น